thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2021/04/21/132_1_hoc-tieng-nga-co-ban-qua-cac-cau-noi-thong-dung.png&w=260&h=150&zc=1&q=80&a=c

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
Nắm được các câu nói tiếng Nga thông dụng là bước đệm cho những người đang trong quá trình học tiếng Nga căn bản bước đầu giao tiếp được với người Nga, tạo sự thuận lợi cho việc học tiếng Nga của bản thân.