thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2020/05/29/132_1_du-hoc-sinh-danh-thuc-chung-ta-khong-phai-la-dong-ho-bao-thuc-ma-la-trach-nhiem-tuong-lai-va-gia-dinh.png&w=260&h=150&zc=1&q=80&a=c

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
Cảm giác của bạn như thế nào? Khi một ngày đi học rồi làm việc đến 11-12h đêm, rồi lóc cóc đạp xe một mình về trong trời mưa tầm tã. Người ướt như chuột lột, không có cái áo mưa phải lấy cái bịch đựng rác khoác cái lỗ trồng vào mà chạy về trong khoảng thời gian 40 phút trên đường vì nhà cách chỗ làm thêm hơi xa, thật sự tủi thân.
thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2020/05/15/132_1_noi-long-du-hoc-sinh-ve-nuoc-thi-bi-che-kem-coi-khong-nam-co-hoi-o-lai-thi-bi-noi-khong-co-trach-nhiem-voi-gia-dinh.jpg&w=260&h=150&zc=1&q=80&a=c

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
Tất cả mọi sự phán xét đều là phiến diện, chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được vấn đề thực sự là gì. Quyết định ở lại hay quay về tất cả đều có lý do, có những cơ hội và có cả những băn khoăn, đánh đổi.