Thứ bảy, 03 Tháng 12 2022
thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2021/02/02/132_1_thong-tin-du-hoc-nga-nam-hoc-2021-2022.jpg&w=260&h=150&zc=1&q=80&a=c

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank

Mở cửa hệ thống đăng ký trên cổng thông tin dành cho việc tuyển chọn công dân đi học tại Liên Bang Nga theo hạn ngạch của Chính phủ Liên Bang Nga năm học 2021/2022.

Chuyen Muc Tu Vi Thoi Bao Nga